Nirmal Raj Joshi, Email: mail@nirmaljoshi.com.np, +81-080-9870-1360, Japan.

2024-May-25

Main Menu

Blogs

Social Networks


Flag CounterHits

Articles View Hits
170713

Friends Link

Utilities


Others

Buy this book Kokonotsu Monogatari 九つ物語: Nine stories from Japan
This bilingual book introduce Japanese literature and language in the form of nine old Japanese stories. Phonetic guide (furigana) and translated English text is given side by side.
Buy this book Divya Upadesh of Prithvi Narayan Shah (With original text, modern Nepali text and English translation)
पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेश (मौलिक पाठ, आधुनिक नेपाली पाठ र अङ्ग्रेजी अनुवाद सहित)

This book is a reorganization and translation of the Divyaupadesh that were lectured by Prithvi Narayan Shah at the end of his life.
Free download ...
Buy paperback at Amazon (the collected money will be used for charity. Collected till date: NPR 140)
Buy this book The constitution of Japan 1946: With original text and furigana
This bilingual book has Japanese texts with furigana pronunciation to read the kanjis smoothly. This book should be useful to anyone interested in Japanese law making and history.
Buy this book 日本国憲法 जापानको संविधान: ネパール語で नेपाली अनुवाद
This book is a Nepali translation of Japanese constitution. The Japanese texts are provided with furigana pronunciation to read the kanjis smoothly. This book should be useful to anyone interested in Japanese law making and history.
यो पुस्तक जापानी संविधानको नेपाली अनुवाद हो। काञ्जीहरू सजिलै पढ्नको लागि जापानी ग्रन्थहरूमा फुरिगाना उच्चारण प्रदान गरिएको छ। यो पुस्तक जापानी कानून निर्माण र इतिहासमा रुचि राख्ने जो कोहीको लागि उपयोगी हुनुपर्छ।

JLPT Grammar

Buy this book ネパール語で 日本語 文法 JLPT N1
This book gives an overview of Japanese grammar in Nepali language for students preparing to take JLPT N1 exam. Various example sentences are listed with their meaning in Nepali language.
यो पुस्तकले JLPT N1 परीक्षा दिनको लागि तयारी गरिरहेका विद्यार्थीहरूको लागि नेपाली भाषामा जापानी व्याकरणको एक परिचय दिन्छ। नेपाली भाषामा विभिन्न उदाहरण वाक्यहरू तिनीहरूको अर्थ सहित सूचीबद्ध छन्।
Buy this book ネパール語で 日本語 文法 JLPT N2
This book gives an overview of Japanese grammar in Nepali language for students preparing to take JLPT N2 exam. Various example sentences are listed with their meaning in Nepali language. In the third edition of this book, new content has been added that includes adverbs and onomatopoeia and conjunctions.
Buy this book ネパール語で 日本語 文法 JLPT N3
This book gives an overview of Japanese grammar in Nepali language for students preparing JLPT N3 exam. Various example sentences are listed with their meaning in Nepali language.

JLPT Kanji

Buy this book ネパール語で 日本語 漢字 N4: Japanese Kanji in Nepali जापानी कान्जी N4
This book contains kanji for JLPT N4 level. This book contains kanji, its example words and example sentences and translation in Nepali. It is in altogether a Kanji and vocabulary book suitable for Nepalese students learning Japanese.
यस पुस्तकमा JLPT N4 का कान्जी, त्यस बाट बिेका केर्ही शब्दहरू र उदाहरण वाक्यहरू दिइएका छन्। यानि यो कान्जी मात्र नभएर शब्दावली को पुस्तक पनि र्हो।
Buy this book ネパール語で 日本語 漢字 N5: Japanese Kanji in Nepali जापानी कान्जी N5
This book contains kanji for JLPT N5 level. This book contains kanji, its example words and example sentences and translation in Nepali. It is in altogether a Kanji and vocabulary book suitable for Nepalese students learning Japanese.
यस पुस्तकमा JLPT N5 का कान्जी, त्यस बाट बिेका केर्ही शब्दहरू र उदाहरण वाक्यहरू दिइएका छन्। यानि यो कान्जी मात्र नभएर शब्दावली को पुस्तक पनि र्हो।

JLPT Kanji Practise

Buy this book 漢字練習जापानी कान्जी अभ्यास JLPT N1
The main purpose of this book is to practice Japanese Kanji of JLPT N1. Kanji previously studied in previous part are given.
यस पुस्तकको मुख्य उदेश्य जापानी कान्जीको अभ्यास गर्नु हो। यो किताबले JLPT N1 परीक्षा दिन तयारी गरिरहेको विद्यार्थी र जापानी भाषामा रुची राख्ने पाठकको कान्जी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने मद्दत गर्नेछ।
Buy this book 漢字練習जापानी कान्जी अभ्यास JLPT N2
The main purpose of this book is to practice Japanese Kanji of JLPT N2. Kanji previously studied in previous part are given.
यस पुस्तकको मुख्य उदेश्य जापानी कान्जीको अभ्यास गर्नु हो। यो किताबले JLPT N2 परीक्षा दिन तयारी गरिरहेको विद्यार्थी र जापानी भाषामा रुची राख्ने पाठकको कान्जी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने मद्दत गर्नेछ।
Buy this book 漢字練習जापानी कान्जी अभ्यास JLPT N3
The main purpose of this book is to practice Japanese Kanji of JLPT N3. Kanji previously studied in previous part are given.
यस पुस्तकको मुख्य उदेश्य जापानी कान्जीको अभ्यास गर्नु हो। यो किताबले JLPT N3 परीक्षा दिन तयारी गरिरहेको विद्यार्थी र जापानी भाषामा रुची राख्ने पाठकको कान्जी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने मद्दत गर्नेछ।
Buy this book 漢字練習जापानी कान्जी अभ्यास JLPT N4
The main purpose of this book is to practice Japanese Kanji of JLPT N4. Kanji previously studied in previous part are given.
यस पुस्तकको मुख्य उदेश्य जापानी कान्जीको अभ्यास गर्नु हो। यो किताबले JLPT N4 परीक्षा दिन तयारी गरिरहेको विद्यार्थी र जापानी भाषामा रुची राख्ने पाठकको कान्जी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने मद्दत गर्नेछ।
Buy this book 漢字練習जापानी कान्जी अभ्यास JLPT N5
The main purpose of this book is to practice Japanese Kanji of JLPT N5. Kanji previously studied in previous part are given.
यस पुस्तकको मुख्य उदेश्य जापानी कान्जीको अभ्यास गर्नु हो। यो किताबले JLPT N5 परीक्षा दिन तयारी गरिरहेको विद्यार्थी र जापानी भाषामा रुची राख्ने पाठकको कान्जी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने मद्दत गर्नेछ।

Add comment


Security code
Refresh